Vremia

Vremia (rus. Время – dosl. Doba) bol časopis Michaila Michailoviča Dostojevského, ktorý vychádzal v rokoch 1861 – 1863. F. M. Dostojevskij ho (hoci nie formálne) redigoval.

Medzi spolupracovníkov patrili: kritici: Apollon Alexandrovič Grigoriev a filozof a kritik Nikolaj Nikolajevič Strachov, zo spisovateľov napr.: Apollon Nikolajevič Majkov, Vsevolod Vladimírovič Krestovskij, Lev Alexandrovič Mej, Jakov Petrovič Polonskij, Nikolaj Gerasimovič Pomialovskij.

Jeho koncepciu zhrnul v poslednom čísle prvého ročníka F. M. Dostojevskij: literatúra „je v súčasnej dobe jeden z najdôležitejších prejavov vedomého života v Rusku“, pretože na rozdiel od všetkého ostatného „literatúru sme vytvorili svojim vlastným úsilím, a preto ju milujeme“.

Časopis bol členený na viacero sekcií: literárna, kritická a vedecká. Okrem toho publikoval fejtóny, humoristické prózy a príspevky zahraničných spisovatelov. Z literarnych príspevkov F.  M Dostojevského časopis publikoval romány Zápisky z mŕtveho domu, Ponížení a potupení a viacero jeho iných statí.

Vo svojej dobe časopis propagoval a obhajoval koncepciu s názvom „počvenničestvo“. Názov je odvodený od slova počva, čo v ruštine znamená pôda. Smer mal blízko k slavianofilstvu a polemizoval s nihilizmom a revolučne-demokratickými autormi. V estetických polemikách kritizoval čisté umenie (umenie pre umenie) a rovnako snahu revolučných demokratov, ktorí literatúru chápali ako nástroj revolučného boja. Časopis však nepatril ku zástancom konzervatívnej línie, ktorú reprezentoval Michail Nikiforovič Katkov a jeho časopis Russkij vestik.

Vremia zanikol, keď v roku 1863 publikoval článok N. N. Strachova s názvom „Rokovoj vopros“ (Osudová otázka), ktorý cenzúra pokladala za obhajobu poľského povstania. Po tom ako tento problém vyriešili s úradmi, začali bratia Dostojevskí vydávať časopis Epocha.

Zdroje

[1] Vremja. In: BOTURA, Mojmír, a kol. Slovník ruských spisovatelů od počátků ruské literatury do roku 1917. 2. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1978. s. 330.

[2] VREMJA. In: POSPÍŠIL, Ivo et al. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-068-3. s. 625-626.

[3] Vremia. In: Slovník ruskej literatúry 11.-20. storočia. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2007. ISBN 978-80-224-0967-4. s. 542-543.

Externé odkazy

Время. In: NASEDKIN, Nikolaj. Dostojevskij. Enciklopedija. Moskva : Algoritm, 2003. ISBN 5926501008.