Vladimir Nikolajevič Losskij

Vladimir Nikolajevič Losskij alebo Vladimir Lossky bol významný teológ pravoslávnej cirkvi, syn filozofa Nikolaja Onufrieviča Losského. Tvorca neopatristickej pravoslávnej syntézy[1], pričinil sa o obnovenie patristickej tradície.[2]

Životopis

Narodil sa 8. júna 1903 v Göttingene v Nemecku. V rokoch 1917 až 1920 študoval na univerzite v Petrohrade medievalistiku. V roku 1922 sovietska vláda na tzv. parníku filozofov vyhostila viacero významných predstaviteľov inteligencie, medzi nimi aj rodinu Losských. V decembri 1922 prišiel do Prahy. Na Karlovej univerzite študoval stredovekú filozofiu a patril medzi študentov seminára byzantológie u profesora Kondakova. V roku 1924 pokračoval v štúdiu na parížskej Sorbonne. Zapísal sa na odbor dejiny stredoveku a navštevoval aj seminár stredovekej filozofie u profesora Gilsona.[Parrésia] Aj jeho ďalší život a tvorba už zostala spätá s Francúzskom. V roku 1928 spoluzakladal pravoslávne Confrérie de saint Photius (doslova Bratstvo svätého Fotia). Neskôr vďaka jeho činnosti boli vytvorené pravoslávne farnosti západného (latinského) obradu. Šlo snahu priblížiť pravoslávie k ľudom, ktorí nepochádzali z krajín ovplyvnených východnou liturgickou tradíciou. V roku 1940, po porážke Francúzska nacistickým Nemeckom sa stal členom francúzskeho hnutia odporu. Pod vplyvom rýchleho postupu nemeckých vojsk napísal Sept jours sur les routes de France (česky Sedm dní na cestách po Francii). V neskorších vojnových rokoch a v povojnovom období pôsobil ako univerzitný profesor.

Zomrel náhle 7. februára 1958 v Paríži na zlyhanie srdca.

Tvorba

Prvú pôvodnú štúdiu uverejnil v česko-slovenskom zborníku Seminarium Kondakovianum III v roku 1929. Jej názov Otricateľnoje bogoslovije v učenii Dionsija Areopagita (doslovna Negatívna teológia v učení Dionýza Areopagitu) vraví, že sa v duchu tradície východnej tradície venuje apofatickej (negatívnej) teológii. Jeho ďalšie dielo Спор о Софии – Spor o Sofii (doslova Spor o Sofiu) je kritický rozbor učenia sofiológie, ktorej autor je ďalší ruský emigrant Sergej Nikolajevič Bulgakov. Sofiológii v podaní S.N. Bulgakova dokázal, že:

na rozdiel od učenia cirkevných otcov je v nej znížená úloha osobnosti a milostiplnej slobody a osobnosť je tak podriadená princípom nutnosti a prírody.[3]

Počas druhej svetovej vojny pripravoval pre niekoľko katolíckych teológov úvod do pravoslávnej teológie. Neskôr vyšiel pod názvom Essai sur la Theologie Mystique de l’Église d’Orient (slovensky Náčrt mystickej teológie východnej cirkvi). Prednášky z dogmatickej teológie na Institut de théologie Paris Saint-Denys neskôr (z ich zvukových záznamov) spracoval a vydal posmrtne Olivier Clément. V Česko-Slovensku vyšli v roku 1986 pod názvom Dogmatická teologie. V roku 1953 vydal spolu s Leonidom Alexandrovičom Uspenským kniha Der Sinn der Ikonen (doslova Zmysel ikon). Posmrtne vyšli aj rôzne menšie príspevky, ktoré dokazujú šírku teologického záberu Losského.

Dizertačnú prácu s názvom Théologie négative et connaissance de Dieu chez Maître Eckhart (doslova Negatívna teológia a poznanie Boha v učení Majstra Eckharta), na ktorej pracoval dvadsať rokov, dokončil niekoľko dní pred svojou smrťou. Jej vydania sa už nedožil. Ide o jeho najväčší príspevok k latinskému myšlienkovému okruhu.[Parrésia] Táto kniha mala byť úvod k rozsiahlejšiemu  dielu, kde chcel porovnať mystiku Majstra Eckharta a učenie athoských hesychastov.

Dielo (české a slovenské preklady)

Knihy

  • LOSSKÝ, Vladimír. Dogmatická teologie. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1986
  • LOSSKIJ, Vladimír. Sedm dní na cestách po Francii. 1. vyd. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2008 (Studie; zv. 27.) ISBN 978-80-7412-016-9

Publikované v periodikách

  • Náčrt mystickej teológie východnej cirkvi. In: Pravoslávny teologický zborník, 5, 6, 8, 9, 12, 15.
  • Vykoupení a zbožštění. In: Orthodox revue. 1997.
  • Theologické chápání lidské osoby. In: Orthodox revue 2. 1998.
  • Vychádzení Ducha Svatého v pravoslavném učení o Trojici. In: Orthodox revue 3. 1999.

Zdroje

[1] LOSSKIJ, Vladimír. In: FARRUGIA, Edward G. Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 1. vyd. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2010. ISBN 978-80-7412-019-0.  s. 544-545.

[2] Aleš, Pavel. Úvodem: Vladimír Losský. In: LOSSKÝ, Vladimír. Dogmatická teologie. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1986.

[3] LUPTÁKOVÁ, Marina. Vladimir Nikolajevič Losskij. Parrésia: revue pro východní křesťanství, 2010, čís. II-III, s. 489-492. ISSN 1802-8209 ISBN 978-80-87378-20-5.

Externé odkazy

Vladimir Lossky. Dogmatická teologie (pomerne rozsiahle ukážky z diela)